Logo Museum 1940 - 1945

Dragers van de Militaire Willems-Orde

Dragers van de Militaire Willems-Orde - onder meer uitgereikt i.v.m. de strijd in-en om Dordrecht.


Dhr. A.H. Alblas

Aart Hendrik Alblas

Schuilnaam Klaas de Waard

Luitenant ter Zee 3e klasse van Speciale Diensten, Koninklijke Marine Reserve bij het bureau Bijzondere Opdrachten

20-09-1918 - 07-09-1944
Gefusilleerd in concentratiekamp Mauthausen (Oostenrijk)

Beschrijving

Beschrijving in "De Militaire Willems-Orde sedert 1940"

Aart Hendrik Alblas

Geboren te Middelharnis op 20 september 1918
Bij K.B. van 28 augustus 1941, No. 3, op 1 september 1941 benoemd tot luitenant ter zee derde klasse Koninklijke Marine Reserve Speciale Diensten
Gefusilleerd te Mauthausen op 7 september 1944.

Bij K.B. van 4 december 1948, No. 16, in het register van Ridders der 4e klasse der Militaire Willems-Orde ingeschreven wegens:

"Heeft zich in de strijd onderscheiden door het bedrijven van uitstekende daden van moed, beleid en trouw, door, na op 4 Juli 1941 als tweede Nederlandse agent per valscherm in bezet Nederland te zijn neergelaten, de hem gegeven opdrachten op zeer lofwaardige wijze uit te voeren, waarbij hij zich een weg baande temidden van de bijzonder gevaarlijke vijand, en zulks in een tijd, dat het nog niet geheel was doorgedrongen, dat de vijand toch niet onoverwinnelijk zou zijn.
Voorts door, tengevolge van zijn beleidvol en moedig optreden, gedurende meer dan een jaar weten stand te houden en vele berichten naar Engeland over te seinen, daarbij de vijand afbreuk doende met middelen, die onevenredig waren aan die van de tegenstander en bewust zichzelf op te offeren om anderen te sparen, waarbij onder de moeilijkste omstandigheden zijn devies bleef "Voor Koningin en Vaderland", totdat hij tenslotte op 16 Juli 1942 werd gevangen genomen en op 7 september 1944 te Mauthausen werd gefusilleerd. Tenslotte door tijdens zijn verhoor van honderd uren achtereen geen hem toevertrouwd geheim los te laten, of namen van personen, waarmede hij in verbinding stond, bekend te maken."

 • Ridder Militaire Willems-Orde 4e klasse
 • Bronzen Leeuw
 • Bronzen Kruis
 • Oorlogsherinneringskruis
 • Verzetsherdenkingskruis
 • Kings Commendation for Brave Conduct with Laurel Leave

 

Dhr. mr. C. Brouwer

Mr. Cornelis Brouwer

Topleider van de Inlichtingen en spionagegroep Albrecht

17-03-1919 - 27-01-2011

Beschrijving

Beschrijving in "De Militaire Willems-Orde sedert 1940"

Mr. Cornelis Brouwer

Geboren te Dordrecht op 17 maart 1909
Topleider van de Inlichtingen- en spionagegroep "Albrecht"

Bij K.B. van 14 december 1949, No. 27, benoemd tot Ridder der 4e klasse der Militaire Willems-Orde wegens:

"Het zich in den strijd onderscheiden hebben door uitstekende daden van moed, beleid en trouw door:
van Maart 1943 in bezet Nederland zich reeds als medewerker van een der belangrijkste inlichtingengroepen op militair gebied door zijn energie, durf en bekwaamheid te doen kennen door deze groep tot de bevrijding van Nederland met beleid, en vervolgens van April 1944, toen hij gevangengenomen leider der groep opvolgde, tot die bevrijding deze groep met grote voortvarendheid, moed en beleid verder te leiden, daarbij al zijn kennen en kunnen in dienst stellende van het inlichtingenwerk en door zijn vindingrijkheid bij het zoeken van steeds nieuwe methodes de hoedanigheid en het getal der inlichtingen tot immer hoger peil opvoerend, tevens blijk gevend alle groepenonderdelen, als rechtstreekse verkenning, het aanboren van inlichtingenbronnen, het verwerken van gegevens, de verbindingen onderling en met de Geallieerden, ondanks de gedecentraliseerde opzet volledig in de hand te hebben gehouden, terwijl hij door geen enkel gevaar voor zichzelf te schuwen er in slaagde zijn medewerkers te bezielen, ten slotte door ten behoeve van een doeltreffende werking van zijn inlichtingengroepen, onder zeer hachelijke omstandigheden zich eenmaal door de Duitse linies heen en weer te begeven, door dit alles buitengewoon belangrijke diensten te hebben bewezen aan de Geallieerde oorlogvoering en de Nederlandse Regering."

 • Ridder Militaire Willems-Orde 4e klasse
 • Erekruis Huisorde van Oranje
 • The Kings Medal for Courage in the Cause of Freedom
 • Wateler-Vredesprijs

 

Dhr. W.C.H. Dekker

Willem Carel Hendrik Dekker

Vandrig
Wapen der Infanterie
1e Regiment Wielrijders

15-06-1917 - 10-11-1968

Beschrijving

Beschrijving in "De Militaire Willems-Orde sedert 1940"

Willem Carel Hendrik Dekker

Geboren te Amersfoort op 15 junin 1917
Op 1 februari 1937 als dienstplichtige ingedeeld bij het 4e Regiment Veldartillerie
Op 23 oktober 1939 aangesteld tot vaandrig van het Wapen der Infanterie en geplaatst bij het 1e Regiment Weilrijders
Bij K.B. van 5 september 1946, No. 28, benoemd tot reserve-tweede luitenant bij het Wapen der Infanterie
Bij K.B. van 16 april 1953, No. 18, benoemd tot kapitein
Bij K.B. van 25 juli 1962, No. 52, eervol ontslagen uit de militaire dienst
Overleden te Veenendaal op 10 november 1968

Bij K.B. van 24 augustus 1946, No. 6, benoemd tot Ridder der 4e klasse der Militaire Willems-Orde wegens:

"Heeft zich in den strijd door het bedrijven van uitstekende daden van moed, beleid en trouw onderscheiden door op 13 Mei 1940 bij een aanval van twee Duitsche pantserwagens in DORDRECHT geheel alleen een stuk pantserafweergeschut dicht achter een anderhalven meter hooge tegelbarricade in stelling te brengen, met groot gevaar voor eigen leven een gat in deze barricade te schieten en door deze bres de beide pantserwagens tijdelijk buiten gevecht te stellen.
Hij heeft deze handelingen verricht onder het vuur van vijandelijke pantserwagens, terwijl de bediening van het stuk en de beveilinging dekking hadden gezocht in en achter de belendende huizen.
Hij heeft de situatie gered door zijn persoonlijke optreden ean geheel alleen, zonder bediening en zonder infanterie ter plaatse zijn stuk in stelling te brengen en te bedienen."

 • Ridder Militaire Willems-Orde 4e klasse
 • Oorlogsherinneringskruis

 

Dhr. J. van der Houwen

Jacobus van der Houwen

Luitenant kolonel b.d.
Wapen der Genie

26-11-1909 - 21-07-1994

Beschrijving

Beschrijving in "De Militaire Willems-Orde sedert 1940"

Jacobus van der Houwen

Geboren te IJsselmonde op 26 november 1909
Opgeleid tot officier aan de School voor reserve-officierender Pontonniers
Bij K.B. van 18 april 1932, No. 50, benoemd tot reserve-tweede luitenant bij het Wapen der Genie
Bij K.B. van 12 april 1960, No. 30, benoemd tot luitenant-kolonel der Genie
Bij K.B. van 26 augustus 1968, No. 29, eervol ontslagen uit de militaire dienst

Bij K.B. van 15 juni 1946, No. 2, benoemd tot Ridder der 4e klasse der Militaire Willems-Orde wegens:

"Heeft zich in de strijd door het bedrijven van uitstekende daden van moed, beleid en trouw, onderscheiden door met slechts, met karabijn bewapende pontonniers en matrozen, te zamen ter sterkte van ongeveer twintig man, nabij KRISPIJN (te DORDRECHT) Duitsche valschermtroepen, die met verscheidene mitrailleurs in stelling waren gekomen, in de flank aan te vallen.
Hij heeft daarbij den Duitschers zware verliezen toegebracht en hun mitrailleurs veroverd. Later heeft hij andere vijandelijke mitrailleur-opstellingen, eveneens op moedige en beleidvolle wijze aangevallen en opgeruimd en ook hierbij Duitsche mitrailleurs buitgemaakt.
Eindelijk heeft hij nog met zeven man een Duitsche afdeeling van zestig man overvallen en krijgsgevangen gemaakt."

 • Ridder Militaire Willems-Orde 4e klasse
 • Officier in de Orde van Oranje Nassau
 • Verzetsherdenkingskruis

 

Dhr. F.P. de Jager

Frans Paul de Jager

Reserve 1e Luitenant
Wapen der Artillerie

18-03-1914 - 10-05-1940

Beschrijving

Beschrijving in "De Militaire Willems-Orde sedert 1940"

Frans Paul de Jager

Geboren te 's-Gravenhage op 18 maart 1914
Bij K.B. van 27 december 1934, No. 135 benoemd tot reserve-tweede luitenant bij het Wapen der Artillerie
Bij K.B. van 13 december 1938, No. 50, benoemd tot reserve-eerste luitenant
Gesneuveld te Moerdijk op 10 mei 1940

Bij K.B. van 9 mei 1946, No. 6, in het register van Ridders der 4e klasse der Militaire Willems-Orde ingeschreven wegens:

"Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in den strijd tegenover den vijand onderscheiden, door op 10 Mei 1940 bij het bruggehoofd aan de Zuidzijde van de Moerdijkbrug, met een sectie 6 veld omsingeld zijnde door overmachtige vijandelijke valschermtroepen, zeer beleidvol en met grooten moed het gevecht te leiden, en tot het laatst stand te houden, waarbij hij persoonlijk een zijner stukken bediende. Hij is bij deze actie gesneuveld."

 • Ridder Militaire Willems-Orde 4e klasse

 

Dhr. H.P. Koster

Hendricus Petrus Koster

Adjudant onderofficier-instructeur
Wapen der Genie
Korps Pontonniers en Torpedisten

11-04-1883 - 01-08-1963

Beschrijving

Beschrijving in "De Militaire Willems-Orde sedert 1940"

Hendricus Petrus Koster

Geboren te Haarlem op 11 april 1883
Op 18 januari 1899 vrijwillig geëngageerd als kanonnier bij het Korps Rijdende Artillerie
Op 20 juli 1901 overgeplaatst bij het Korps Pontonniers
Op 1 april 1919 bevorderd tot adjudant-onderofficier-instructeur
Bij K.B. van 13 juli 1936, No. 50, eervol ontslag verleend
Ingevolge K.B. van 30 september 1939, op 10 oktober 1939 vrijwillig verbonden bij het Korps Pontonniers en Torpedisten
Op 23 juni 1940 eervol uit de militaire dienst ontslagen
Ingedeeld bij de Binnenlandse Strijdkrachten van 5 september 1944 t/m 31 augustus 1945 in de rang van pelotonscommandant
Overleden te Dordrecht op 1 augustus 1963

Bij K.B. van 15 maart 1948, No. 24, benoemd tot Ridder der 4e klasse der Militaire Willems-Orde wegens:

"Heeft zich in den strijd door het bedrijven van uitstekende daden van moed, beleid en trouw onderscheiden door in de vroege morgen van 10 mei 1940 te DORDRECHT - niettegenstaande hij reeds in 1936 was gepensioneerd, doch zich bij het afkondigen van de mobilisatie in Augustus 1939 weer ter beschikking als intructeur van kader had gesteld - onverwijld een patrouille te vormen, om daarmee zelfstandig de, zowel in aantal als bewapening, overmachtige vijandelijke gelande valschermjagers te gaan bestrijden.
Die dag als eerste daad met zijn patrouille, over nagenoeg op terrein, een door sterke vijand bezet huis, gelegen nabij de wijk Krispijn, aan te vallen, een gewonde korporaal onder 's vijands vuur in veiligheid te brengen, terwijl niemand van zijn patrouille dit aandurfde, daarna eveneens alleen het huis binnen te dringen en de bezetting ervan gevangen te nemen.
Als tweede daad, eveneens over nagenoeg open terrein, de bezetting van het clubhuis van een voetbalterrein in de rug te benaderen en op beleidvolle wijze, door goed gericht vuur, in de armen van een ander eigen onderdeel te drijven en aldus het gevangen nemen ervan te bevorderen.
De volgende dag weer met zijn patrouille uitrukkend, in de onmiddelijke nabijheid van de Israëlische begraafplaats te DORDRECHT, een auto, waarin zich ongeveer 8 Duitse soldaten bevonden, onder vuur te nemen, waarbij hij zelf de chauffeur buiten gevecht stelde met het gevolg, dat deze vijanden, of werden gedood, of werden gevangen genomen. Tenslotte op 12 Mei, door het optreden van zijn patrouille, het doordringen van de vijand langs de spoorweg GORINCHEM-DORDRECHT te beletten en daarbij, vergezeld door slechts een man, een vijandelijke mitrailleuropstelling, eveneens met veel beleid, uit de flank te benaderen en tot zwijgen te brengen, vervolgens de mitrailleur, onder vijandelijk vuur, persoonlijk buit te maken."

 • Ridder Militaire Willems-Orde 4e klasse
 • Oorlogsherinneringskruis

 

Dhr. C.M. Oome

Cornelis Marinus Oome

Dienstplichtig Soldaat
Wapen der Genie
Korps Pontonniers en Torpedisten

10-08-1918 - 10-05-1940

Beschrijving

Beschrijving in "De Militaire Willems-Orde sedert 1940"

Cornelis Marinus Oome

Geboren te Raamsdonk op 10 augustus 1918
Op 1 januari 1938, als diensplichtige ingedeeld bij de Koninklijke Landmacht bij het Korps Pontonniers en Torpedisten
Aan zijn verwondingen bezweken te Dordrecht op 10 mei 1940

Bij K.B. van 9 mei 1946, No. 6, in het register van Ridders der 4e klasse der Militaire Willems-Orde ingeschreven wegens:

"Heeft zich in de strijd door het bedrijven van uitstekende daden van moed, beleid en trouw, onderscheiden door in een gevecht met vijandelijke valschermjagers te DORDRECHT op 10 Mei 1940 onder 's vijands vuur zijn dekking in de richting naar den vijand te verlaten ten einde trommels en munitie te bemachtigen voor den eenigen mitrailleur ter plaatse, waarbij gebrek aan munitie was. Ondanks daarbij bekomen ernstige verwondingen, zoodat hij niet of moeilijk kon kruipen of loopen, door zich al wentelende voort te bewegen, ervoor gezorgd, dat deze munitie in het bezit kwam van de mitrailleurbediening. Hierdoor mogelijk gemaakt, dat een belangrijk toegangspunt tot het hart van de stad kon worden gehouden. Is kort daarna aan zijn verwondingen overleden."

 • Ridder Militaire Willems-Orde 4e klasse

 

Dhr. J.B. Plasschaert

Johannes Bernardus Plasschaert

1e Luitenant
Wapen der Genie

27-04-1915 - 03-06-2000

Beschrijving

Beschrijving in "De Militaire Willems-Orde sedert 1940"

Johannes Bernardus Plasschaert

Geboren te Middelburg op 27 april 1915
Op geleid tot officier aan de KMA
Bij K.B. van 14 juli 1937, No. 26, benoemd tot tweede luitenant bij het Wapen der Genie
Bij K.B. van 31 oktober 1963, No. 4, benoemd tot kolonel
Bij K.B. van 5 april 1973, No. 60, eervol ontslagen uit de militaire dienst

Bij K.B. van 24 augustus 1946, No. 6, benoemd tot Ridder der 4e klasse der Militaire Willems-Orde wegens:

"Heeft zich in den strijd door het bedrijven van uitstekende daden van moed, beleid en trouw onderscheiden in de gevechten tegen de Duitschers te DORDRECHT van 10 tot 13 Mei 1940. Met een zwakke en ongeoefende afdeeling heeft hij stand gehouden tegen een overmachtigen en zwaar bewapenden vijand en diens binnendringen in de binnenstad van de verkeersbrug uit weten te beletten; hij heeft persoonlijk een lichte mitrailleur bediend en ongeoefenden daarin bekwaamd onder vijandelijk vuur. Hij heeft getracht een achtergebleven stuk pantserafweergeschut terug te halen door onder zwaar vijandelijk vuur met een auto daarheen te rijden; deze poging heeft hij moeten staken omdat het stuk door vijandelijk granaatvuur onbruikbaar werd geschoten.
Door zijn onverschrokken houding en bezielende leiding gedurende de oorlogsdagen heeft hij zijn troep, die door onvoldoende slaap en voeding uitgeput was, tot het uiterste stand weten te doen houden."

 • Ridder Militaire Willems-Orde 4e klasse
 • Oorlogsherinneringskruis XXXV
 • Huwelijksmedaille 1937
 • Inhuldigingsmedaille 1948

 

Dhr. B. Swagerman

Bernardus Swagerman

Reserve 2e Luitenant Waarnemer
Wapen der Militaire Luchtvaart

14-01-1917 - 13-05-1940

Beschrijving

Beschrijving in "De Militaire Willems-Orde sedert 1940"

Bernardus Swagerman

Geboren te Amsterdam op 14 januari 1917
Op 2 september 1937 als dienstplichtige ingedeeld bij het 16e Regiment Infanterie
Op 8 november 1937 in opleiding genomen te Soesterberg
Op 6 oktober 1938 als reserve-sergeant met groot verlof; tijdens zijn groot verlof benoemd tot reserve-tweede luitenant-waarnemer
Op 1 februari 1939 voor herhalingsoefeningen onder de wapenen geroepen en in werkelijke dienst gebleven
Gesneuveld bij Ridderkerk op 13 mei 1940

Bij K.B. van 9 mei 1946, No. 6, in het register van Ridders der 4e klasse der Militaire Willems-Orde ingeschreven wegens:

"Heeft zich in den strijd door het bedrijven van uitstekende daden van moed, beleid en trouw onderscheiden door op 10 Mei 1940 als waarnemer-commandant van een T.V.-vliegtuig (een bommenwerper van toenmaals reeds niet modern type) in den vroegen morgen herhaalde malen met zijn vliegtuig vijandelijke vliegtuigen aan te vallen en twee daarvan af te schieten; daarna heeft hij op doeltreffende wijze een bombardement op het vliegveld Ockenburg uitgevoerd, waarbij vier vijandelijke vliegtuigen op den grond werden vernield. Door vijandelijke jachtvliegtuigen afgeschoten zijnde, door een parachutesprong in zee terecht gekomen, zich zwemmend gered en des avonds weer teruggemeld. Op 11 Mei 1940 ondanks aanvallen van sterke vijandelijke luchtstrijdkrachten als commandant van een patrouille van twee vliegtuigen een bombardement uitgevoerd op de Maasbrug te ROTTERDAM. Op 13 Mei 1940 met één T.V.-vliegtuig, slechts beschermd door twee jachtvliegtuigen, onder aanvallen door overmachtige vijandelijke jachtvliegtuigen een bombardement uitgevoerd op de Moerdijkbrug. Is bij de uitvoering van deze opdracht, welke hij op eigen verzoek van een gehuwden collega had overgenomen, gesneuveld."

 • Ridder Militaire Willems-Orde 4e klasse

 

Dhr. A. van Vlierden

Antonie van Vlierden

Sergeant Majoor Timmerman
Wapen der Genie

18-03-1894 - 14-02-1977

Beschrijving

Beschrijving in "De Militaire Willems-Orde sedert 1940"

Antonie van Vlierden

Geboren te Amsterdam op 18 maart 1894
Op 17 januari 1914, als loteling ingedeeld bij het Korps Pontonniers en Torpedisten
M.i.v. 25 mei 1914 aangesteld als milicien-korporaal
Op 18 maart 1928 aangesteld als meester-werkman in de rang van sergeant-majoor
Op 4 november 1946 aangesteld als meester-timmerman in de rang van adjudant-onderofficier
Op 1 november 1950, om gezondheidsredenen als adjudant-meester-timmerman eervol ontslagen uit de militaire dienst
Overleden te Dordrecht op 14 februari 1977

Bij K.B. van 15 juni 1946, No. 2, benoemd tot Ridder der 4e klasse der Militaire Willems-Orde wegens:

"Heeft zich in den strijd door uitstekende daden van moed, beleid en trouw onderscheiden, door zich op zeer actieve wijze met levensgevaar in te zetten in den strijd. Hoewel militair werkman zijnde, heeft hij van 11 tot 13 Mei 1940 deelgenomen aan de verdediging van een der toegangen van het hart der stad DORDRECHT.
Toen op 13 Mei 1940 de opstelling, waarin hij zich bevond, moest worden verlaten, heeft hij den terugtocht met veel beleid en moed, onder hevig vijandelijk vuur doen uitvoeren en zich daarbij, ten einde het moreel van zijn groep te herstellen, persoonlijk bloot gegeven.
Op dezelden dag heeft hij vrijwillig deelgenomen aan een poging om een achtergebleven stuk pantserafweergeschut en een lichten mitrailleur onder vijandelijk vuur terug te halen.
Hij slaagde er in den lichten mitrailleur te machtigen."

 • Ridder Militaire Willems-Orde 4e klasse
 • Oorlogsherinneringskruis


Naar boven

Omdat het niet vergeten mag worden!

© 2024 Museum 1940-1945

Disclaimer | Cookies | Privacyverklaring