Logo Museum 1940 - 1945

Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de internetsites: museum19401945.nl en dordrechtmuseum19401945.nl.nl van Stichting Museum 1940 - 1945 te Dordrecht, Nederland (hierna “de internetsite”). Gebruik van de internetsite betekent de volledige aanvaarding van en instemming met deze disclaimer.

Gebruik van de internetsite

Alle gegevens en informatie op de internetsite worden uitsluitend voor informatieve doeleinden ter beschikking gesteld. Beslissingen op basis van deze informatie zijn voor eigen rekening en risico. Hoewel aan de samenstelling en inhoud van de internetsite de uiterste zorg wordt besteed, kan Museum 1940 - 1945 niet garanderen dat de aard en inhoud van de informatie juist zijn.

Gebruik van de internetsite dat het gebruik van andere internetgebruikers kan hinderen, dat het functioneren van de internetsite in gevaar kan brengen en/of dat de op of via de internetsite aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.
 

Koppeling websites van derden

Wanneer Museum 1940 - 1945 hyperlinks naar websites van derden aanbiedt, betekent dit niet dat Museum 1940 - 1945 de op of via de internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. De juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid, waarheidsgetrouwheid en volledigheid van de informatie op dergelijke websites is door Museum 1940 - 1945 niet geverifieerd. Museum 1940 - 1945 aanvaardt dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid voor dergelijke websites. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is dan ook volledig voor eigen rekening en risico.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Museum 1940 - 1945 is framing en het maken van een hyperlink naar de internetsite niet toegestaan.
 

Intellectuele eigendomsrechten

De internetsite is eigendom van Museum 1940 - 1945. Alle auteursrechten en andere rechten van intellectueel eigendom op de inhoud van de internetsite, waaronder mede begrepen tekst, beelden, logo’s en geluiden, behoren toe aan Museum 1940 - 1945 of haar licentiegevers. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Museum 1940 - 1945 mag de inhoud van de internetsite niet worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook of worden opgeslagen in een geautoriseerd gegevens bestand. Je mag informatie op de internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.
 

Aansprakelijkheid

Museum 1940 - 1945 is op geen enkele wijze aansprakelijk voor directe, indirecte, bijzondere, incidentele, immateriële of gevolgschade (met inbegrip van gederfde winst), die de bezoeker c.q. gebruiker van de internetsite en/of derden lijden als gevolg van het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van de internetsite en/of als gevolg van het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van de websites verbonden aan de internetsite, ongeacht of  Museum 1940 - 1945 op de mogelijkheid van deze schade gewezen is.

De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders, medewerkers en vrijwilligers van Museum 1940 - 1945.
 

Privacy

Alle door de gebruiker aan Museum 1940 - 1945 verstrekte gegevens zullen als vertrouwelijke informatie worden beschouwd en, tenzij expliciet anders kenbaar wordt gemaakt, niet door Museum 1940 - 1945 aan derden worden bekendgemaakt, behoudens indien dit bij wet is vereist of door de justitiële autoriteiten wordt verlangd.
 

Toepasselijk recht

Op de internetsite en op de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.
 

Wijzigingen van deze voorwaarden

Museum 1940 - 1945 behoudt zich het recht voor de op of via de internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, zonder nadere aankondiging te wijzigen. Deze wijzigingen zullen direct na het plaatsen ervan op de internetsite van kracht zijn. Wanneer je gebruik maakt van de internetsite ben je automatisch gebonden aan deze wijzigingen en behoor je de disclaimer regelmatig door te lezen.


Naar boven

Omdat het niet vergeten mag worden!

© 2024 Museum 1940-1945

Disclaimer | Cookies | Privacyverklaring