Logo Museum 1940 - 1945

Algemene bezoekers voorwaarden van Stichting Museum 1940-1945 Dordrecht

1.
Algemene bepalingen: Definities
 
1.1
Het Museum 1940-1945, gevestigd aan de Nieuwe Haven 27-28, 3311 AP Dordrecht. De stichting Museum 1940-1945, die krachtens hun doelstelling voorwerpen met betrekking tot de periode 1938-1945 (de Tweede Wereldoorlog) presenteert aan een nationaal en internationaal publiek.
1.2
Museumgebouw: de voor het publiek opengestelde ruimte en in en rondom het gebouw Museum 1940-1945, locatie: Nieuwe Haven 27-28, 3311 AP Dordrecht.
1.3
Bezoeker: een ieder die, op basis van een geldig Toegangsbewijs, het museumgebouw betreedt voor bezichtigingen van de expositieruimten op uitnodiging, een receptie, congres, lezing of een soortgelijke bijeenkomst bijwoont; of al dan niet in het bezit van een geldig Toegangsbewijs de gebruikszalen, de kantoren, de lounge, of enig andere ruimte van het Museum 1940-1945 betreedt, de bij het museum horende buitenruimte inbegrepen.
1.4
Entreeticket: een ticket dat bezoeker tijdens de reguliere openingstijden de toegang verschaft tot de expositieruimten in het museumgebouw.
1.5
Toegangsbewijs: een entreeticket (al dan niet in combinatie met een kortingskaart) of een daarmee vergelijkbaar bewijs (zoals een schriftelijke uitnodiging, voucher, jaarpas), dat de toegang verschaft (tot nader aangeduide) ruimte(n) in het museumgebouw.
1.6
Goederen: alle goederen, daaronder begrepen gelden, geldwaarden en geldwaardige papieren.
 
 
2.
Toepasselijkheid
 
2.1
Deze voorwaarden gelden voor alle Bezoekers van het museumgebouw.
2.2
Deze voorwaarden gelden tevens voor alle natuurlijke personen en/of rechtspersonen die door of namens het Museum 1940-1945 in het kader van haar doelstelling worden ingeschakeld.
2.3
Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. 
 
3.
Toegang Museumgebouw
 
3.1
Bezoeker is uitsluitend gerechtigd het museumgebouw te betreden op vertoon van een geldig toegangsbewijs.
3.2
Bezoeker wordt de (verdere) toegang tot het museumgebouw ontzegd indien blijkt dat het Toegangsbewijs niet is verstrekt door het Museum 1940-1945 of een daartoe door het museum 1940-1945 bevoegd verklaarde instantie.
3.3
Bezoeker zal op eerste verzoek het toegangsbewijs tonen aan functionarissen van het Museum 1940-1945, bij gebreke waarvan het Museum 1940-1945 Bezoeker de toegang tot het museumgebouw kan ontzeggen.
3.4
Bezoeker krijgt geen restitutie van de toegangsprijs in geval van verlies of diefstal van het toegangsbewijs / entreeticket voordat hij / zij het museum gebouw heeft betreden.
3.5
Een vooraf gekocht entreeticket wordt ongeldig door het enkele verloop van de op het Entreeticket vermelde datum.
3.6
Een Toegangsbewijs/entreeticket kan niet worden geruild.
3.7
Het Museum 1940-1945 is gerechtigd de reguliere openingstijden aan te passen aan incidentele oefeningen in het kader van de bedrijfshulpverlening (artikel 23 Arbowet)of, in het geval van een calamiteit, aan een door het Museum 1940-1945 noodzakelijk geachte, gehele of gedeeltelijke ontruiming van het museumgebouw. Een dergelijke aanpassing van de reguliere openingstijd geeft Bezoeker geen recht op restitutie van een eventueel betaalde toegangsprijs.
3.8
Onderdeel van de toegangscontrole is controle van de Bezoeker en zijn bagage middels schouw door daartoe aangewezen personeel. In dit verband kan bezoeker worden verzocht zijn medewerking te verlenen aan visitatie van tassen en dergelijke door of namens de staf van het Museum 1940-1945. Bezoeker kan eveneens worden verzocht toestemming te verlenen voor fouillering. Bezoeker die zijn medewerking aan visitatie en/of fouilleren weigert, kan de toegang tot het museumgebouw worden ontzegd en heeft geen recht op restitutie.
3.9
De volgende voorwerpen mogen niet in het museumgebouw worden meegenomen:
a.
geweren, vuur-en of schietwapens: ieder voorwerp waarmee een projectiel kan worden afgeschoten of letsel of zaakschade kan worden toegebracht, of dat daarvoor lijkt te kunnen worden gebruikt;
b.
puntige en/of scherpe wapens en scherpe voorwerpen: voorwerpen met punten of snijranden waarmee letsel of zaakschade kan worden toegebracht;
c.
stompe voorwerpen waarmee letsel kan worden toegebracht;
d.
ontplofbare en ontvlambare stoffen;
e.
chemische en toxische stoffen;
f.
flessen of flesje met vloeistof (waaronder water).
Wanneer deze voorwerpen bij de toegangscontrole worden aangetroffen, worden zij in beslag genomen. Indien Bezoeker de voor de inbeslagname vatbare goederen niet wenst af te geven, wordt hem de toegang tot het museumgebouw ontzegd. Voorwerpen die bij de toegangscontrole worden aangetroffen en onder een wettelijk verbod vallen, zullen aan de politie worden overgedragen. Bezoeker die deze voorwerpen voorhanden heeft, zal worden aangehouden en aan de politie worden overgedragen.
3.10
Om redenen van beveiliging is het dragen van gezichtsbedekkende kleding niet toegestaan. Een Bezoeker van wie het gezicht niet zichtbaar is, wordt de toegang tot het museumgebouw ontzegd.
 
4.
Verblijf in het gebouw Museum 1940-1945
 
4.1
Het verblijf van Bezoeker in het museumgebouw is voor eigen rekening en risico.
4.2
Bezoeker zal zich tijdens het verblijf in het museumgebouw gedragen in overeenstemming met de veiligheidsvoorschriften, de openbare orde, en overige met betrekking tot het museumbezoek geldende regels. Kinderen jonger dan 10 jaar mogen het museum uitsluitend onder begeleiding bezoeken.
Bezoeker is voorts verplicht de door de, als zodanig herkenbare, functionarissen van het Museum 1940-1945 gegeven aanwijzingen en instructies direct op te volgen. Indien naar het oordeel van deze functionarissen een Bezoeker op enigerlei wijze in strijd met deze voorschriften, normen, aanwijzingen en instructies handelt, kan hem of haar de toegang tot het museumgebouw, Museum 1940-1945, worden ontzegd zonder dat het Museum 1940-1945 tot vergoeding van enige schade of restitutie zullen zijn gehouden.
4.3
Het meenemen van jassen, (rug) tassen, paraplu's, kinderdraagzakken op de rug, kinderwagens (m.u.v. buggy's) en het dragen van ander grote objecten is niet toegestaan. Objecten tot een omvang van het A4-formaat tas en niet uitvouwbaar dient Bezoeker af te geven bij de garderobe of te plaatsen in de daartoe aanwezige bergplaats of kluisjes. Objecten van grotere omvang kan het Museum 1940-1945 weigeren te bewaren. Het Museum 1940-1945 aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor schade of verlies van goederen die door Bezoeker in bewaring zijn gegeven of in een kluisje zijn geplaatst. Alle wagens ( kinderwagens, buggy's en invalidewagens) kunnen aan een visitatie worden onderworpen.
4.4
Bezoeker is aansprakelijk voor iedere beschadiging die wordt aangericht door een (soortgelijk) object, dat hij /zij in strijd met het bepaalde in 3.9 en 4.3 heeft meegenomen voorbij de kaartcontrole.
4.5
Er is camera toezicht in het Museum 1940-1945. De camerabeelden worden gedurende een door het Museum 1940-1945 te bepalen periode bewaard en zonodig aan de politie ter beschikking gesteld.
4.6
Het Museum 1940-1945 is gerechtigd Bezoeker die tijdens een of meerdere vorige bezoeken aan het museumgebouw c.q. een ander musea een voorwerp door schuld, grove schuld en/of opzet heeft beschadigd, of wanneer op andere wijze de vrees voor beschadiging door Bezoeker wordt gewettigd, de toegang tot het museumgebouw voorgoed of voor bepaalde tijd te ontzeggen. Het Museum 1940-1945 kan in ieder geval deze Bezoeker bij al zijn bezoeken onderwerpen aan maatregelen als genoemd in 4.7. Het besluit tot ontzegging van de toegang wordt Bezoeker onverwijld bekendgemaakt, zo mogelijke (in elke) geschreven vorm.
4.7
In geval van calamiteiten, bijvoorbeeld de plotselinge verdwijning van een voorwerp (m.b.t. de Tweede Wereldoorlog) of ander sinds, een terroristische aanslag of geweld van een andere orde, is het Museum 1940-1945 gerechtigd de deuren te sluiten en aanwezige Bezoekers een voor een naar buiten te leiden. Bezoeker kan als dan worden verzocht zijn medewerking te verlenen aan visitatie door of namens de staf van het Museum 1940-1945 van tassen en andere voorwerpen. Bezoeker kan eveneens worden verzocht om overlegging van een identiteitsbewijs alvorens hij het museumgebouw verlaat.
 
5.
Gedragscode 
 
5.1
Bezoeker zal in het museumgebouw:
 
a.
Geen goederen van welke aard ook aan derden te koop aanbieden, dan wel kosteloos verschaffen.
 
b.
Andere bezoekers niet hinderen, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, door hen langdurig het zicht op tentoongestelde objecten te belemmeren of door het veroorzaken van geluidsoverlast (waaronder, maar niet beperkt tot, gebruik van mobiele telefoons, walkmans, mp-3 spelers e.d.);
 
c.
Geen (huis) dieren meenemen, uitgezonderd in ruimten waar deze expliciet worden toegestaan of wanneer het (blinden-)geleidehonden betreft;
 
d.
In het Museum 1940-1945 is een algeheel rookverbod van kracht.
 
e.
Geen eten of drinken nuttigen, uitgezonderd in en indien aanwezig, het café/restaurant en de buitenterreinen; een en ander onverminderd de verplichting tot het nuttigen van een consumptie in het café/restaurant; etenswaren en (flesjes) drinken mogen niet worden meegenomen in de expositieruimten;
 
f.
Niet mobiel telefoneren, anders dan voor het gebruik van de museale tentoonstelling ondersteunende producten;
 
g.
Geen tentoongestelde objecten aanraken, tenzij dit nadrukkelijk en expliciet is toegestaan; ouders dan wel docenten of begeleiders dienen er strikt op toe te zien dat de tentoongestelde objecten niet worden aangeraakt door de hen meegebrachte of door hen begeleide minderjarige(n), individuen of groepen;
 
h.
Geen foto- video- of filmopnamen maken; het maken van opnamen met de camera die een vast onderdeel is van een mobiele telefoon is toegestaan, tenzij andere bezoekers of staf hiervan hinder ondervinden, dit ter beoordeling van de staf van het Museum 1940-1945; gebruik van statief of flitslicht is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de het Museum 1940-1945 te alle tijde verboden.
 
i.
Geen gebruik maken van pennen, stiften of enig ander puntig voorwerp in de directe nabijheid van het in het museumgebouw ten toon gestelde, ook niet bij wijze van aanwijsmiddel. Niet tekenen of schilderen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Museum 1940-1945. Bezoeker kan zich hiervoor wenden tot de informatiebalie.
5.2
Ouders, docenten en andere begeleiders zijn te alle tijde verantwoordelijk voor en aanspreekbaar op het gedrag van door hen meegebrachte of door hen begeleide minderjarigen en individuen ofgroepen.
5.3
Voor basisscholen geldt dat per groep van 5 leerlingen minimaal een begeleider aanwezig moet zijn. Het Museum 1940-1945 behoudt zich het recht voor om de toegang te weigeren aan groepen die niet voldoen aan deze normen.
5.4
Rondleidingen door gidsen /museumvrijwilligers is toegestaan als de groep niet groter is dan 15 personen(brandweer eis i.v.m. de afgegeven verbruikersvergunning). Dit om er voor te zorgen dat de zalen ook voor andere Bezoekers toegankelijk blijven.
5.5
Onverlet het bepaalde in 5.1h mogen de in het Museum 1940-1945 gemaakte foto's, video-en/of filmopnamen slechts voor commeriële doeleinden worden gebruikt na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming hiervoor van het Museum 1940-1945, in welk geval de toepasselijke tarievenlijst gehanteerd zal worden.
 
6.
Restitutie
 
6.1
De hierna volgende omstandigheden leiden nimmer tot enige verplichting tot restitutie van betaalde gelden of schadevergoeding door het Museum 1940-1945 aan Bezoeker:
 
a.
het niet zichtbaar zijn van voorwerpen uit de vaste collectie van het Museum 1940-1945.
 
b.
het gedeeltelijk gesloten zijn van het museumgebouw, waaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, gedeeltelijke sluiting als gevolg van het opbouwen of afbreken van tentoonstellingen/exposities;
 
c.
overlast of ongemak veroorzaakt door andere bezoekers, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, geluidsoverlast, ongepast gedrag (daaronder begrepen molest), diefstal.
 
d.
schade veroorzaakt door andere bezoekers;
 
e.
overlast of ongemak veroorzaakt door onderhoudswerkzaamheden, daaronder begrepen, maar niet beperkt tot verbouwing of het ( her) inrichten van ruimtes;
 
f.
overlast of ongemak veroorzaakt door het niet naar behoren functioneren van faciliteiten in het museumgebouw.
 
7.
Aansprakelijkheid
 
7.1
Het Museum 1940-1945 is uitsluitend aansprakelijk voor schade die bezoeker lijdt die rechtstreeks gevolg is van grove schuld of opzet van het Museum 1940-1945. De aanspraak is in ieder geval beperkt tot het laagste van de twee volgende bedragen:
 
a.
het door de verzekeraar van het Museum 1940-1945 aan het Museum 1940-1945 ter zake van dat individuele schadegeval uitgekeerd bedrag;
 
b.
of de ter zake van de schade door derde aan het Museum 1940-1945 uitgekeerde vergoeding ter zake dat individuele schadegeval.
7.2
In geval van schade of dood door lichamelijk letsel zal de totale aansprakelijkheid van het Museum 1940-1945 in geen geval meer bedragen dan onder 7.1 beschreven schadevergoedingsregeling.
7.3
Aansprakelijkheid van het Museum 1940-1945 voor indirecte schade daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst c.q.loon, gemiste besparingen etc., is te alle tijden uitgesloten.
 
8.
Overmacht
 
8.1
Als overmacht voor het Museum 1940-1945, die maakt dat eventuele daardoor veroorzaakte tekortkoming het Museum 1940-1945 niet kan worden toegerekend, zal gelden iedere voorzienbare of onvoorzienbare omstandigheid die het uitvoeren van de overeenkomst het Museum 1940-1945 zodanig bemoeilijkt dat, tijdelijk of blijvend, het uitvoeren van de overeenkomst onmogelijk dan wel bezwaarlijk wordt.
8.2
Onder zodanige omstandigheden worden verstaan omstandigheden bij personen en /of diensten en/of instellingen waarvan het Museum 1940-1945 gebruik wenst te maken bij het uitvoeren van de bezoek overeenkomst, alsmede alles wat voor voornoemde als overmacht of opschortende dan wel ontbindende voorwaarde geldt, alsmede toerekenbare tekortkoming van voornoemde.
 
9.
Gevonden voorwerpen
 
9.1

Door Bezoeker in het Museum 1940-1945 gevonden voorwerpen kunnen worden afgegeven hetzij bij een medewerker/vrijwilliger, dan wel bij de kassabalie of de informatiebalie van het Museum 1940-1945.

9.2
Het Museum 1940-1945 zal de gevonden voorwerpen in bewaring nemen en, in het geval van waardevolle voorwerpen, deze zal overdragen aan de politie in Dordrecht.
9.3
In geval de vermeende eigenaar van een gevonden voorwerp zich meldt heeft deze de keuze zelf de goederen af te halen dan wel deze zich onder rembours toe te laten zenden. In beide gevallen dient de eigenaar zich deugdelijk te kunnen legitimeren. Bij twijfel aan de zijde van het Museum 1940-1945 over de status van de vermeende eigenaar is het Museum 1940-1945 gerechtigd een eigendomsbewijs te verlangen.
9.4
Het Museum 1940-1945 behoudt zich het recht voor gevonden voorwerpen die niet na drie maanden zijn afgehaald, te vernietigen.
 
10.
Bibliotheek
 
10.1
Georganiseerde verzameling van boeken, tijdschriften, periodieken, kranten of ander grafisch of audiovisuele documenten, die beperkt beschikbaar zijn voor raadpleging.
10.2
De georganiseerde verzameling, als boven vermeld onder 10.1, heeft betrekking op de periode 1939- 1945. Zijnde de Tweede Wereldoorlog in het Koninkrijk der Nederlanden, het voormalig Nederlands Indië en de overige hieraan niet direct gerelateerde werelddelen.
10.3
Het is onder geen enkele voorwaarde toegestaan de onder 10.1 genoemde zaken voor een kortere of langere periode/duur uit te lenen.
10.4
Inzage of het raadplegen van deze verzameling, kan alleen en uitsluitend geschieden, na het indienen van een schriftelijk gemotiveerd verzoek. Dit schriftelijke gemotiveerde verzoek dient te zijn voorzien van een geldige kopie van een identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs). Zowel het schriftelijk gemotiveerd verzoek alsmede een kopie van een geldig identiteisbewijs, indienen bij het bestuur van Stichting Museum 1940-1945, Nieuwe Haven 27-28, 3311 AP Dordrecht.
10.5
Een gedaan verzoek om inzage of het raadplegen van de georganiseerde verzameling, genoemd onder 10.1, daarvan wordt u schriftelijk in kennis gesteld omtrent de uitslag van dit verzoek. De definitieve uitslag van dit verzoek, kan positief of negatief zijn voor de aanvrager. Het is echter niet mogelijk om tegen deze uitspraak bezwaar te maken.
 
11.
Oorlogsarchieven (documenten e.a.)
 
11.1

Archieven van overheidsinstellingen en particulieren die- direct of indirect zijn ontstaan als gevolg van de Duitse inval in nederland in mei 1940, en de Japanse bezetting van Nederlands Indie.

11.2
Archieven van overheidsinstellingen, die al bestonden voor of in 1940 maar die tijdens de oorlogsjaren ingrijpend van karakter zijn veranderd.
11.3
Archieven die na de oorlog zijn gevormd en die betrekking hebben op de nasleep van de oorlog. Zoals de archieven m.b.t. de bijzondere rechtspleging.
11.4
Archieven die niet echt oorlogsarchieven zijn maar wel bestanden bevatten die sterk oorlogsgerelateerd zijn.
11.5
Het merendeel van het oorlogsarchief is zeer beperkt openbaar. Dit betekent dat een eventuele inzage in dit archief alleen mogelijk is als aan bepaalde voorwaarde is voldaan. Voor inzage van het oorlogsarchief zijn de volgende aanvullende voorwaarden van kracht.
11.6
Voor wie archiefstukken of dossiers wil inzien waarin bijzondere persoonsgegevens zitten, gelden strengere voorwaarden. Men moet een schriftelijk gemotiveerd verzoek doen, waarin men:
 
a.
aantoont dat degene wiens bijzondere persoonsgegevens men wil raadplegen is overleden; of
 
b.
aantoont dat men de uitdrukkelijke toestemming van betrokkene heeft; of
 
c.
aantoont dat raadpleging noodzakelijk is als juridisch bewijsstuk; of
 
d.
aantoont dat raadpleging noodzakelijk is ter voldoening aan een volkenrechtelijke verplichting; of
 
e.
Een bewijs van overlijden kan zijn, een kopie van een uittreksel uit de burgerlijke stand; of
 
f.
Een kopie van de persoonskaart van betrokkene, verkrijgbaar bij het Centraal Bureau voor Genealogie.
 
g.
Bij een positief resultaat op het gedane verzoek, omtrent raadpleging in de beperkt toegankelijke oorlogsarchieven, is verzoeker gebonden aan diverse voorwaarden.
 
h.
Aanvraagprocedure omtrent raadpleging van het beperkt toegankelijk Oorlogsarchief, is conform genoemd onder 10.4 en 10.5.
Het voldoen aan de wet bescherming persoonsgegevens.
Het voldoen aan de wet openbaarheid van bestuur.
Het voldoen aan de archiefwet.
 
i.
Het is niet toegestaan reproducties te vervaardigen van documenten uit het beperkt toegankelijk oorlogsarchief, waarop de onder 10. en 11. genoemde bepalingen van kracht zijn, zonder toestemming van het museumbestuur dan wel in deze de gedelegeerde bevoegdheid aan de archivaris van het Museum 1940-1945.
 
j.
Het Museum 1940-1945 kan aanvullende voorwaarden verbinden aan het verlenen van zijn toestemming.
 
k.
Publicatie van gegevens uit de ter inzage gegeven archiefbescheiden is slechts mogelijk na voorafgaande schriftelijk verkregen toestemming van het bestuur van de stichting Museum 1940-1945 te Dordrecht. Het museumbestuur kan aan publicatie zijn goedkeuring onthouden.
 
Wanneer men een dossier of documenten wil inzien van een persoon die meer dan honderd jaar geleden geboren is, hoeft men geen bewijs van overlijden te overleggen. Toestemming is nodig van de nog in leven zijnde persoon wiens dossier of documenten die u wilt inzien. Dan is een ondertekende verklaring van de betrokken persoon nodig, waarin staat dat er geen bezwaar bestaat tegen inzage door verzoeker van de betreffende dossiers, met een identiteitsbewijs van betrokkene.
Een aanvraag om inzage in het beperkt toegankelijke oorlogsarchief zoals reeds vermeld onder punt 11.0 dient te geschieden volgens de richtlijnen die genoemd zijn onder punt 10.4 en 10.5.
Er kunnen diverse redenen zijn om de openbaarheid van archiefstukken zeer te beperken of te weigeren:
 
a.
De bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de nog levende personen.
 
b.
Het belang van de Staat ( de staatsveiligheid dus).
 
c.
Onevenredige bevoordeling of benadeling van personen of instanties.
 
d.
De privacy wetgeving,
 
e.
Archiefwet
 
f.
Wet bescherming persoonsgegevens
 
12.
Klachtenregeling
 
12.1
In geval van klachten kan de bezoeker deze kenbaar maken door een daartoe bestemd formulier in te vullen, dat verkrijgbaar is bij de informatiebalie.
 
13.
Overige voorwaarden en toepasselijk recht
 
13.1
De toepasselijkheid van deze Algemene bezoekersvoorwaarden laat onverlet de eventuele toepasselijkheid van andere contractuele voorwaarden en/of regelingen van het Museum 1940-1945, zoals van tijd tot tijd gepubliceerd op www.museum19401945.nl.
13.2
Op de Algemene bezoekers voorwaarden en op de overeenkomst tussen Bezoeker en het Museum 1940-1945 is het Nederlandse recht van toepassing.
 

De Algemene Bezoekersvoorwaarden van het Museum 1940-1945 zijn vastgesteld door haar bestuur en gedeponeerd onder nummer 41119792 bij de Kamer van Koophandel Dordrecht, te Dordrecht. De Algemene Bezoekersvoorwaarden zijn onder meer gepubliceerd op www.museum19401945.nl.

 

Museum 1940-1945 Dordrecht

18 mei 2012


Naar boven

Omdat het niet vergeten mag worden!

© 2024 Museum 1940-1945

Disclaimer | Cookies | Privacyverklaring